ใบความรู้ที่ 12 : การจัดทำรูปเล่มโครงงาน 5 บท

ใบงาน

 1. ให้นักเรียนทุกกลุ่ม ทุกห้อง ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์รูปเล่มโครงงาน 5 บท จากลิงค์ด้านล่างนี้
 2. จัดทำรูปเล่มโครงงาน 5 บท ให้แล้วเสร็จ และส่งภายในก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  เท่านั้น
 3. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป อาจมีความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  ให้จัดรูปแบบหน้า รูปแบบของบรรทัด รูปแบบของย่อหน้าต่าง ๆ  และส่วนอื่น ๆ ให้เป็นระเบียบและสวยงาม
  ก่อนที่จะเข้าเล่มและส่งครู

*********************************************************

ลิงค์ดาวน์โหลด ตัวอย่างรูปเล่มโครงงาน บทที่ 1 – 5

ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

ใบความรู้ที่ 11 : การเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน

ใบงาน

1. ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน หรือ โครงร่างของโครงงานคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบมาตรฐาน

2. ให้ตั้งชื่อโครงงานว่า

โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก(Webblog) ด้วย wordpress  เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โครงการ…………………………………………………

3. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงานหรือโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์สามารถดูได้ที่ด้านล่างของคำชี้แจงนี้  ส่วนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อให้สืบค้นข้อมูลและดูตัวอย่างในเว็บไซต์ต่าง ๆ

4. เขียนด้วยลายมือเท่านั้น ห้ามพิมพ์ ประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ A4 แบบตีเส้น(กระดาษรายงาน) แล้วเย็บมุมส่งครูในเวลาที่กำหนด

************************************************************************************

แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน  การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เรื่อง ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ………………………………………………
ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้ทำโครงงาน  1) ……………………………………….. เลขที่ ………    2) …………………………………. เลขที่ …………
.                               ชั้น ม. 6/……    โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ครูปรีชา  ดีนาง
ชื่อที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)…………………………………………………
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
.               อธิบายถึงแนวคิดและเหตุผลของการทำโครงงาน อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร และเรื่องที่ทำนี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

2. วัตถุประสงค์
.              สิ่งที่ต้องการในการทำโครงงาน หลักการเขียนต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน มักจะเขียนขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ……..

3. ขอบเขตของโครงงาน
.             คุณลักษณะ ขอบแขต เงื่อนไขและข้อจำกัดของโครงงาน

4. หลักการและทฤษฎี
.             ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทำโครงงาน อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น โครงงานพัฒนาเว็บบล็อก ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบเว็บบล็อกและข้อผิดพลาดในการพัฒนาเว็บบล็อก เป็นต้น และพูดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

5. วิธีดำเนินงาน
.            กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

– อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ ถ้าเป็นพวกซอฟต์แวร์ โปรแกรมก็ให้ระบุให้ชุดเจน

– กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา

– แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน

ตัวอย่าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1

6. งบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เขียนเป็นข้อ ๆ

8. แหล่งอ้างอิง
.            เอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน

**************************************************

::: ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ :::

ชื่อโครงงาน   การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์

ประเภทของโครงงาน  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

ชื่อผู้ทำโครงงาน
นายอดทน  จนได้ดี  เลขที่ 1   ชั้น ม.6/10

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน   ครู……………………………………

ระยะเวลาดำเนินงาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

 1. แนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการทั่วโลกรวมทั้งวงการศึกษาไทยด้วยและผลพวงที่ติดตามมาในแง่เทคนิควิธีการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้คือแนวโน้มในการเรียนรู้แบบโต้ตอบสองทาง (Interactive) ที่กำลังก้าวเข้ามาแทนที่กระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ที่ผู้รับได้แต่“รับเอา” โดยไม่อาจ “เลือก” แต่อย่างใดจากแนวคิดดังกล่าว ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในทุกระดับ มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ผู้เรียนรุ่นใหม่จะเป็นผู้เรียนที่มีความคิดรักการเรียนรู้มีหลักในการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีความรู้ทักษะที่จำเป็นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
 2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วยWordpress เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์
  2.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์
  2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากWordpressได้ด้วยตนเองและนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
  2.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไป
 3. ขอบเขตโครงงาน
  3.1 จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์
  3.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3.3 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ http://www.wordpress.com
  3.4 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น http://www.facebook.com , http://www.hotmail.com,    http://www.google.co.th
  3.5 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop CS6 และ PhotoScape2.0
 4. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  .            เว็บบล็อก (WebBlog) หมายถึง ……………………………………………………………………………… .           คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์(electrinic device)ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สําคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกําหนดชุดคําสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้(programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชุดคําสั่งที่เลือกมาใช้งานทําให้สามารถนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่นใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก -ถอนเงินในธนาคารการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความถูกต้องและมีความรวดเร็วอย่างไรก็ดี……………………….
 5. วิธีดำเนินงาน
  1.  คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนําเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
  2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทําเนื้อหาต่อไป
  3.  ศึกษาการสร้างเว็บบล็อกที่สร้างจากเว็บไซต์ wordpress จากเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่นําเสนอเทคนิค วิธีการสร้างเว็บบล็อก
  4.  จัดทําโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนําเสนอครูที่ปรึกษา
  5.  ปฏิบัติการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)ด้วย WordPress เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์  โดยการสมัครสมาชิก และสร้างบทเรียนที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างโครงงานที่เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นําเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกที่ http:// ……….. .wordpress.com
  6. นําเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ให้ครูที่ปรึกษาโครงงานเข้าไปตรวจความก้าวหน้าของโครงงานผ่านเว็บไซต์  ซึ่งครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จัดทําเนื้อหาและการนําเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคําแนะนําก็จะนํามาปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายสังคมโดยใช้เว็บไซต์ facebook เพื่อให้เพื่อนๆ มาช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสารกันหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกดังกล่าว
  7. จัดทําเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนําเสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนํามาเชื่อมโยงผ่านเว็บบล็อกที่สร้างขึ้น
  8. ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอผ่านเว็บบล็อก แล้วให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลงาน และให้เพื่อนๆ ผู้สนใจเข้าร่วมประเมิน
  9. นําเสนอความรู้และบทเรียนผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อ http://………… .wordpress.com เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไปแนวทางการดำเนินงาน
  เครื่องมือและอุปกรณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 6. งบประมาณที่ใช้ –
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
  2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นํามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อก คือ เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์
  3. ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPressได้ด้วยตนเองและนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
  4.  สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้
  5.  ได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรต์
 8. แหล่งอ้างอิง
  เว็บไซต์
  – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  www. ……………… . com
  -**************************************************************************

ใบความรู้ที่ 10 : การจัดการเกี่ยวกับ “ลิงก์”

ใบงาน 

 1. ให้นักเรียนสรุปใบความรู้ที่ 10 ลงในสมุดจดงานของนักเรียน
 2. ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการสร้างลิงก์และเมนู ตามใบความรู้ที่ 10 นี้ในบล็อกของกลุ่มตนเองตามความเหมาะสม

************************************************************************

.        ลิงก์ คือ ตำแหน่งเชื่อมโยงไปยังส่วนประกอบอื่น ๆ ในบล็อก เช่น เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ และ เชื่อมโยงไปยังหน้าเพจหรือเรื่อง ที่เราสร้างขึ้นมาในบล็อกของเรา

การจัดการกับลิงก์

.         ในใบความรู้นี้จะสาธิตวิธีการสร้างลิงก์ โดยจัดทำเป็นเมนูเอาไว้ด้านข้างของบล็อก โดยสร้างลิงก์จาก เรื่อง(บทความ) ที่เราเคยสร้างไว้แล้ว

 1. คลิิกที่เมนูคำสั่ง “ลิงก์ –> ลิงก์หมวดหมู่

untitled-1

2. พิมพ์ชื่อ หมวดหมู่ลิงก์ใหม่  โดยที่ชื่อนี้จะไปปรากฎเป็นหัวข้อของเมนูในบล็อกของเรา

เสร็จแล้วพิมพ์คำขยายความของหมวดหมู่ลิงก์

untitled-2

3. คลิิกที่เมนูคำสั่ง “ลิงก์ –> เพิ่มใหม่

4. พิมพ์ชื่อลิงก์ที่ต้องการ ชื่อลิงก์นี้ก็จะไปปรากฎในบล็อกของเราเช่นกัน

5. ทำการคัดลอกที่อยู่ลิงก์ (URL) จากบทความที่เราสร้างไว้แล้ว มาวางลงในช่อง “ที่อยู่เว็บ” ดังตัวอย่าง และให้พิมพ์คำขยายความของลิงก์

6. คลิกใส่เครื่องหมายถูก ลงในช่องชื่อ หมวดหมู่ลิงก์ที่เราได้สร้างไว้ในข้อ 2 เพื่อให้ชื่อลิงก์แสดงเป็นเมนูย่อยลงไปใต้หมวดหมู่ลิงก์นี้

untitled-3

7. เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง แล้วคลิกเลือกรูปแบบการแสดงเมื่อผู้ชมเว็บบล็อกของเราคลิกที่ลิงก์นี้แล้วจะแสดงเป็นแบบใด

8. คลิกเลือกการจัดอันดับการแสดงของลิงก์

untitled-4

9. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มลิงก์” เพื่อบันทึก

untitled-5

10. ไปที่เมนูคำสั่ง “รูปแบบเว็บ –> วิดเจ็ต”

11. เลื่อนหน้าเว็บเพจลงไปด้านล่าง มองหาวิดเจ็ตที่ชื่อ “ลิงก์”  ทำการลากมาวางไว้ในพื้นที่ wiget รอง ดังตัวอย่าง

untitled-6

12. คลิกที่เมนูดึงลึง เลือกหมวดหมู่ลิงก์ ที่เราได้สร้า่งไว้แล้ว

 • คลิกเลือก หัวข้อลิงก์

13. คลิกที่ปุ่ม  “บันทึก”

untitled-9

14. แสดงลิงก์และเมนูที่แสดงในบล็อกของเรา หลังจากที่เรากดปุ่ม บันทึกแล้ว

untitled-8

15. ถ้าจะเพิ่มลิงก์เมนูย่อยลงไปใต้ “ใบความรู้ ง30246” ดังตัวอย่างข้างบน

ก็ให้เริ่มดำเนินการทำมาตั้งข้อ 3 จนถึงข้อ 9  ก็จะได้เมนูย่อย ๆ ดังตัวอย่างด้านล่าง

untitled-10

 

*************************************************************

ใบความรู้ที่ 9 : การสร้างเมนูเชื่อมโยง

ใบงาน :

 1. ให้นักเรียนสรุปใบความรู้ที่ 9 ลงในสมุดจดงานของนักเรียน
 2. ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการสร้างเมนูทั้ง 3 รูปแบบ คือ (1) เชื่อมโยงไปยัง URL (2) เชื่อมโยงไปยังเพจที่สร้างไว้ และ เชื่อมโยงไปยังแคเทอกอรีของบทความ ในบล็อกของกลุ่มตนเองตามความเหมาะสม

**************************************************************************

เมนู (Menu) 

.      เมนู (Menu)  ช่วยในการเชื่อมโยงไปหาส่วนประกอบอื่น ๆ ในบล็อก เมนูใน wordpress มีหน้าที่ 3 อย่าง คือ

 • เชื่อมโยงไปยัง URL
 • เชื่อมโยงไปยังเพจที่สร้างไว้
 • เชื่อมโยงไปยังแคเทอกอรีของบทความ

.    เมนูที่สร้าง สามารถกำหนดลำดับชั้นได้ หมายถึง เป็นเมนูย่อยภายใต้เมนูหลัก

.    การสร้างเมนู สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกที่คำสั่ง  รูปแบบเว็บ –> เมนู
 2. ตั้งชื่อเมนูใหม่  แล้วคลิกที่   สร้างเมนู
 3. คลิกเลือกไปที่ป้าย  จัดการที่อยู่ ที่กรอบ  ที่อยู่ของธีม –> เมนูนำทางหลัก ให้เลือกรายการที่เราได้สร้างขึ้น
 4. ถ้าต้องการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยัง URL ที่กำหนด  ให้ตั้งค่าในช่อง ปรับแต่งลิงค์ โดยกรอก URL ในช่อง URL และตั้งชื่อในช่อง ป้ายชื่อ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม เพิ่มลงเมนู
 5. ถ้าต้องการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังเพจ (หน้า) ให้ตั้งค่าในช่อง หน้า  โดยคลิกเลือกเพจที่ต้องการสร้างเป็นเมนู จากนั้น  คลิกปุ่ม เพิ่มลงเมนู
 6. ถ้าต้องการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังเพจ (เรื่อง) ให้ตั้งค่าในช่อง เรื่อง  โดยคลิกเลือกเพจที่ต้องการสร้างเป็นเมนู จากนั้น  คลิกปุ่ม เพิ่มลงเมนู
 7. ถ้าต้องการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังแคเทอกอรีของบทความ ให้ตั้งค่าในส่วน หมวดหมู่ โดยคลิกเลือก แคเทอกอรีที่จะสร้างเป็นเมนู จากนั้น  คลิกปุ่ม เพิ่มลงเมนู
 8. จากนั้น เราจะเห็นรายการเมนูทางด้านขวามือ  หากต้องการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนชื่อ  ให้คลิกที่เมนูดึงลง ทางขวามือ  และในขั้นตอนนี้ หากต้องการสร้างเป็นเมนูย่อยให้ใช้เมาส์ขยับเลื่อนรายการมาทางขวาเล็กน้อย ก็จะได้เมนูลำดับรองลงมา เสร็จแล้วคลิกที่ บันทึกเมนู

untitled-1

untitled-2

untitled-3

untitled-4

untitled-5

untitled-6

 

 

ใบความรู้ที่ 8 : การจัดการกับบทความ

ให้นักเรียนทำการศึกษาการจัดการกับบทความในใบความรู้ที่ 8 นี้อย่างละเอียด

 1. ทำการเขียนบทความเนื้อหาของงานของนักเรียนลงไปเรื่อย ๆ ให้เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริฯ ที่นักเรียนรับผิดชอบ
 2. เพิ่มไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
 3. สรุปบันทึกเนื้อหาใบความรู้ที่ 8 จดลงในสมุดจดงานของนักเรียน ส่งภายในชั่วโมงเรียน
 4. ส่งอีเมล์แสดงความคืบหน้าของการทำงานตามใบความรู้ที่ 8 ไปที่     nuiphen@gmail.com
  หัวข้อ     ส่งใบงานที่ 8     ชื่อ….สกุล…. เลขที่… ห้อง ม.6/…..
  แนบลิงค์บล็อกของกลุ่มตัวเองไปด้วย

*********************************************************************

การจัดการบทความ

เราสามารถจัดการกับบทความในบล็อกของเราผ่านทางเมนู  เรื่อง –> เรื่องทั้งหมด 

 • จะปรากฏบทความทั้งหมด เราสามารถคลิกที่ชื่อบทความเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไข ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการเขียนเรื่องใหม่ และเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปอยู่ที่บทความใด จะปรากฏคำสั่งสำหรับจัดการ  4 คำสั่ง  ดังภาพตัวอย่าง

Untitled-12

 • แก้ไข  –>  จะเปิดหน้า “แก้ไขเรื่อง” ซึ่งจะมีหน้าตาและเครื่องมือคล้ายกับหน้า  “เพิ่มเรื่องใหม่”
 • แก้ไข(ทางลัด) –> สำหรับแก้ไขบทความอย่างเร่งด่วน ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขเนื้อหา  แต่เป็นการแก้เฉพาะ ชื่อบทความ   แคทอกอรี แท็ก ฟอร์แมต และ Slug (Slug คือ ตัวแทนของบทความที่จะแสดงผล เป็นส่วนหนึ่งของ URL ของบทความนั้น)
 • ย้ายไปถังขยะ –> ลบบทความนี้ทิ้ง
 • ดู –> สำหรับดูบทความนี้ผ่านหน้าบล็อก

8.1 การจัดการกับแคเทอการี (Categories)

.       แคเทอกอรี (categories) หรือ หมวดหมู่ มีประโยชน์ในการช่วยแบ่งบทความของเราเป็นหมวดหมู่ เช่น เราสร้างบล็อกเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง เราอาจแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เมื่อมีคนเข้ามาที่บล็อก แล้วคลิกเข้ามายังแคเทอกอรีเหล่านี้ ก็จะพบกับบทความประเภทนั้น ๆ ตามที่เราได้แบ่งหมวดหมู่เอาไว้

.      เราสามารถสร้างแคเทอกอรีเพื่อสร้างหมวดหมู่ให้กับบทความ ด้วยวิธีการดังนี้

untitled-1

1) คลิกที่   เรื่อง –> หมวดหมู่

2) ตั้งชื่อแคเทอกอรีในช่อง ชื่อ (Name)

3) ตั้งค่า  ลำดับขั้น  ในช่อง หลัก (Parent) ซึ่งเป็นเมนูแบบดึงลง (DropDownList) เป็นการตั้งค่าให้แคเทอกอรีใหม่ ที่สร้างจะให้เป็นแคเทอกอรีหลักหรือจะให้เป็นแคเทอกอรีย่อยของแคเทอกอรีที่มีอยู่แล้ว ถ้าต้องการให้เป็นแคเทอกอรีหลัก ให้เลือกเป็น  ไม่มี

4) ในช่อง คำขยายความ (Description) สำหรับเขียนคำอธิบายความหมายของแคเทอกอรี (จะเขียนหรือไม่ก็ได้)

5) คลิกปุ่ม  สร้างหมวดหมู่ใหม่

.       หลังจากนั้นแคเทอกอรีที่เราสร้างขึ้นใหม่ จะไปแสดงอยู่ในเฟรมแสดงรายการด้านขวามือของบล็อก โดยจะแสดงรวมอยู่กับรายการ Uncategorized ซึ่ง wordpress สร้างไว้ให้อยู่แล้ว และเราไม่สามารถลบทิ้งได้ หลังจากนี้ ถ้าบทความที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นี้ ก็สามารถเลือกให้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะนี้ได้

8.2 การอัพโหลดไฟล์มีเดียขึ้น WordPress

.          ในบทความอาจจะต้องมีการแทรกภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียง เพื่อช่วยให้บล็อกของเราดูน่าสนใจและสมบูรณ์มากขึ้น wordpress ได้รองรับไฟล์มีเดียพื้นฐานทั่วๆ ไป มีดังนี้

 • ไฟล์ภาพ (image) รองรับไฟล์  .jpg ,  .jpeg ,  .png , .gif
 • ไฟล์เอกสาร (document) รองรับไฟล์เอกสาร  .doc , .docx , .xls , .xlsx , .ppt , .pptx , .pps , .ppsx , .odt , .pdf
 • ไฟล์เพลงหรือไฟล์เสียง (audio) รองรับไฟล์เพลง .mp3 , .m4a , .wav , .ogg
 • ไฟล์วีดิโอ (video) รองรับไฟล์  .mp4 , .m4v , .mov , .wmv , .avi , .mpg , .ogv , .3gp , .3g2

.       ในการแทรกไฟล์มีเดีย นอกจากจะใช้วิธีคลิกที่ อัพโหลด/เพิ่มสื่อ (Upload/Insert) แล้ว เรายังสามารถอัพโหลดไฟล์มีเดียผ่านทางคำสั่ง  ไฟล์สื่อ  โดยคำสั่งนี้จะใช้ในการอัพโหลดไฟล์มีเดียเข้าไปไว้ในระบบ wordpress  มีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกที่คำสั่ง  ไฟล์สื่อ –> เพิ่มไฟล์ใหม่
 2. จะปรากฎหน้าต่าง  อัปโหลดสื่อใหม่  ดังรูป
 3. ให้คลิกที่ปุ่ม  “เลือกหลายไฟล์”  แล้วเลือกไฟล์จากในเครื่องของเรา
 4. หรือจะทำการลากไฟล์จากเครื่องของเรามาวางได้เลย

untitled-2

5. จะเห็นรายการไฟล์ใหม่ที่เราได้อัปโหลดเข้ามา แสดงว่าไฟล์ใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบของ wordpress แล้ว

untitled-3

6. ถ้าเราต้องการที่จะแทรกไฟล์สื่อที่เราอัปโหลดเข้ามาในระบบของ wordpress แล้ว เพื่อแทรกในเนื้อหาของบทความ ก็ต้องเข้าไปที่บทความของเรา แล้วทำการ “เพิ่มสื่อ” ตามขั้นตอนที่ได้เรียนมาแล้วในการเขียนบทความ

8.3 การใส่วิดีโอจาก youtube ลงในเรื่องที่เขียน

 1. เปิดเซ็บไซต์ http://www.youtube.com  จากนั้นเปิดวิดีโอที่ต้องการใช้ขึ้นมา
 2. ทำการคัดลอกลิงค์ (URL) ของวิดีโอใน youtube
 3. วางลิงค์ที่คัดลอกมาลงในตำแหน่งเนื้อหาของบทความที่ต้องการแทรกวีดีโอ

untitled-4

4. คลิกปุ่ม  “เผยแพร่”

untitled-5

 

*******************************

ใบความรู้ที่ 7 : การเขียนบทความใน wordpress

ใบงานที่ 7 :  ให้นักเรียนทำการเขียนบทความ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบความรู้ที่ 7 นี้ โดย

 1. ให้เขียนบทความแรก ตั้งชื่อเรื่องให้เกี่ยวข้องกับ “การยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของตนเอง  และกล่าวอารัมภบทถึงเนื้อหาภายในเว็บบล็อกของตนเองว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง
 2. ให้ทำการแทรกสื่อรูปภาพและอื่น ๆ อย่างเหมาะสมลงไปด้วย
 3. ทำให้เสร็จภายในชั่วโมงที่เรียน
 4. ส่งที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของบล็อกตนเองไปที่อีเมล์ของครู nuiphen@gmail.com
  หัวข้อ ส่งใบงานที่ 7  (1) ชื่อ…….. เลขที่……….. (2) ชื่อ…..เลขที่…. ชั้น ……
  เนื้อหาจดหมาย :
  แนบลิงค์บล็อกตนเอง ตัวอย่างเช่น
  ………….. . wordpress.com
 5. ให้สรุปเนื้อหาในใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนบทความใน wordpress ลงในสมุดจดงาน (ส่งในชั่วโมงเรียน)

****************************************************

.      การเขียนบทความใน wordpress มีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เหมือนกับโปรแกรมเอกสารทั่วไป มีเครื่องมือตกแต่งอักษรที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวเอน ขีดฆ่า นอกจากนี้ยังสามารถแทรกสื่อมีเดียต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ ได้อีกด้วย

.     เราสามารถเขียนบทความลงใน บล็อกได้ทันที การเขียนบทความที่ดี ควรเขียนเตรียมไว้ในโปรแกรมอื่นๆ ก่อน เช่น MS-Word เพื่อแก้ไขบทความให้สวยงาม ขัดเกลาให้สมบูรณ์ รอบคอบในการนำเสนอ แล้วจึงค่อยคัดลอกลงในบล็อก เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 1. การเขียนบทความใหม่
 • การเขียนบทความใหม่ในหน้าควบคุม จะมีเครื่องมือช่วยในการตกแต่ง รวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจัดการในอนาคต

การเขียนบทความมีขั้นตอนดังนี้

 • (1) ล็อกอินเข้า wordpress.com
 • (2) ในหน้าควบคุม (Dashboard)  คลิกที่เมนูคำสั่ง  เรื่อง –> เขียนเรื่องใหม่
 • (3) ใส่ชื่อบทความตรง  “ใส่หัวข้อที่นี่
 • (4) เขียนบทความลงใน พื้นที่สำหรับเขียนบทความ

ดังภาพตัวอย่าง

Untitled-3

 • (5) หากต้องการแทรก รูปภาพ เพื่อประกอบบทความ ให้คลิกที่คำสั่ง  เพิ่มสื่อ  Untitled-4 บริเวณด้านบนของแถบคำสั่งจัดรูปแบบข้อความ

Untitled-6

 • (6) หลังจากคลิกคำสั่ง เพิ่มสื่อ จะปรากฎหน้าต่าง ให้เราใส่ไฟล์สื่อ มีอยู่ 2 ป้ายให้เราเลือกแทรกภาพ ได้แก่ อัพโหลดไฟล์ และ คลังไฟล์สื่อ

Untitled-5

 • คลังไฟล์สื่อ –> เป็นการแทรกภาพที่เราเคยอัพโหลดไว้แล้ว ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ของ wordpress.com
 • อัพโหลดไฟล์ –> เพื่อใช้ในการอัพโหลดไฟล์  ให้เราลากไฟล์จากเครื่องของเราไปวางไว้ในพื้นที่วางไฟล์ฺ หรือถ้าจะเลือกหลาย ๆ ไฟล์ ให้คลิกปุ่ม  “เลือกหลายไฟล์ (Select Files)”

ในหน้านี้ ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ทางด้านซ้ายมือเพิ่มเติม ดังนี้

 •    –> Insert Tweet  หมายถึง  การแทรกข้อความจาก  Twitter
 •    –> Insert YouTube  หมายถึง  การแทรกวีดีโอ จาก youtube
 •    –> ใส่ไฟล์จาก URL  หมายถึง การแทรกภาพจากเว็บไซต์อื่น

(7)  เราสามารถตั้งค่าให้กับภาพที่เลือกได้เพิ่มเติม ดังนี้ ตั้งค่าการแสดงผล โดยการใส่ หัวเรื่อง , ใส่ข้อความ Alt (คำที่ใช้แทนภาพ) และรายละเอียดของภาพ ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

Untitled-7

(8) หลังจากคลิกที่คำสั่ง “ใส่ไฟล์ลงในเรื่อง” โปรแกรมจะพากลับมาสู่หน้า “เพิ่มเรื่องใหม่”  ภาพจะถูกแทรกเข้ามาในเนื้อหา หากบทความมีความยาวมาก หลายย่อหน้า
.        เราสามารถตัดบทความให้สั้นลงได้ โดยเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งที่ต้องการตัดทอน  แล้วคลิกที่ปุ่ม   Untitled-10    เพิ่มป้ายกำกับอ่านเพิ่มเติม (Insert More Tag)

เมื่อคนเข้ามาอ่านบล็อกของเรา ก็จะอ่านได้เฉพาะส่วนแรก จนถึงส่วนที่เรากำหนดเท่านั้น หากต้องการอ่านทั้งหมด ต้องคลิกที่  อ่านเพิ่มเติม–>.. 

(9) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “เผยแพร่”  แต่หากไม่ต้องการเผยแพร่บทความ ก็สามารถคลิกปุ่ม “บันทึกฉบับร่าง” เพื่อบันทึกเป็นฉบับร่าง

และหากต้องการดูตัวอย่างของบทความที่จะเผยแพร่ ให้คลิกที่ปุ่ม  “ดูตัวอย่าง”     ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

Untitled-9

ผลลัพธ์ที่ได้

Untitled-11

2. การจัดการบทความ

เราสามารถจัดการกับบทความในบล็อกของเราผ่านทางเมนู  เรื่อง –> เรื่องทั้งหมด 

 • จะ ปรากฏบทความทั้งหมด เราสามารถคลิกที่ชื่อบทความเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไข ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการเขียนเรื่องใหม่ และเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปอยู่ที่บทความใด จะปรากฏคำสั่งสำหรับจัดการ  4 คำสั่ง  ดังภาพตัวอย่าง

Untitled-12

 • แก้ไข  –>  จะเปิดหน้า “แก้ไขเรื่อง” ซึ่งจะมีหน้าตาและเครื่องมือคล้ายกับหน้า  “เพิ่มเรื่องใหม่”
 • แก้ไข(ทางลัด) –> สำหรับแก้ไขบทความอย่างเร่งด่วน ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขเนื้อหา  แต่เป็นการแก้เฉพาะ ชื่อบทความ   แคทอกอรี แท็ก ฟอร์แมต และ Slug (Slug คือ ตัวแทนของบทความที่จะแสดงผล เป็นส่วนหนึ่งของ URL ของบทความนั้น)
 • ย้ายไปถังขยะ –> ลบบทความนี้ทิ้ง
 • ดู –> สำหรับดูบทความนี้ผ่านหน้าบล็อก

*******************************

ใบความรู้ที่ 6 : รู้จักกับ Dashboard (หน้าควบคุมหลัก)

ใบงานที่ 6 : ให้นักเรียนสรุปความรู้ในใบความรู้ที่ 6 (รู้จักกับ Dashboard) บันทึกลงในสมุดจดของนักเรียน  ส่งภายในชั่วโมงที่เรียน

*****************************************

ใบความรู้ที่ 6 : รู้จักกับ Dashboard (หน้าควบคุมหลัก)

Dashboard คือ ส่วนควบคุมหรือพื้นที่สำหรับจัดการรูปแบบบล็อก ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การตั้งค่าต่าง ๆ รวมถึงการตกแต่งบล็อกให้สวยงาม ก่อนเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน ทั้งนี้ยังเป็นส่วนแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ในการเข้าชมอีกด้วย
Dashboard เป็นหน้าควบคุมหลัก เปรียบเสมือนหัวใจของ wordpress ไม่ว่าเราต้องการจัดการอะไรกับบล็อก เราจะเข้าไปจัดการผ่านหน้า Dashboard ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน Theme (รูปแบบบล็อก) หรือจัดการตกแต่งบล็อก, เขียนบทความ และการกำหนดค่าต่าง ๆ ของบล็อก จะต้องกระทำผ่าน Dashboard ทั้งสิ้น

การเข้าสู่หน้า Dashboard

 1. กรณีที่เราล็อกอินอยู่ในระบบอยู่แล้ว 

– สามารถเข้าสู่หน้า Dashboard ได้ทันที  โดยพิมพ์ URL ดังนี้

……ชื่อบล็อกของตนเอง……. .wordpress.com/wp-admin/

ดังตัวอย่าง

Untitled-21

 1. กรณีที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ (ล็อกเอาท์) หรือกรณีใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่อง หรือใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์อีกโปรแกรมหนึ่ง
 • พิมพ์ URL เว็บบล็อกของเราดังนี้

….ชื่อบล็อกของเรา………. .wordpress.com/wp-login.php

จะปรากฎดังนี้

Untitled-23

 • ทำการพิมพ์  “ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล์”   , พิมพ์ “รหัสผ่าน” ให้ถูกต้อง
 • แล้วคลิกที่ปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ”  โปรแกรมจะพาเข้ามาสู่หน้า dashbord  โดยอัตโนมัติ
  ดังภาพตัวอย่างข้างล่างนี้

Untitled-24

ส่วนประกอบของหน้า  Dashboard

Untitled-25

(1) ทูลบาร์ (Toolbar)

……. เป็นส่วนรวบรวมคำสั่งสำคัญๆ ที่ให้เราเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทูลบาร์นี้จะถูกแสดงในหน้าบล็อกของ wordpress ซึ่งต้องล็อกอินอยู่ในระบบของ wordpress ด้วย ทูลบาร์ของ wordpress ช่วยให้เราบริหารจัดการบล็อกเบื้องต้นได้อย่างง่า่ยๆ

0001

 • ปุ่ม  Untitled-3  ที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดของทูลบาร์ ใช้สำหรับรายงานข้อมูลให้เจ้าของบล็อก เมื่อเราคลิกที่ปุ่มนี้ ก็จะแสดงเมนูย่อยลงไป
 • ลำดับ แรกจะแสดงชื่อ บล็อกของเรา ถัดลงไปก็จะแสดงสถิติต่าง ๆ รวมไปถึงคำสั่งในการบริหารจัดการบล็อกต่าง เช่น การเพิ่มเรื่อง เพิ่มหน้า สร้างบทความใหม่

จะแสดงดังนี้

0002

(2) เมนูบาร์ (Menubar)

……..เป็นแถบคำสั่งหลักของ wordpress นับเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะรวบรวมคำสั่งในการบริหารจัดการบล็อกทั้งหมด

Untitled-1

(3) โมดูลต่างๆ

…….. เป็นเครื่องมือย่อย ๆ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล หรือทำงานด้านใดด้านหนึ่ง  โมดูลในหน้า Dashboard มีความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ เจ้าของบล็อก

Untitled-2

ในพริบตา  หมายถึง เป็นการแสดงจำนวนของเรื่องที่โพสต์ หน้าที่เขียน หมวดหมู่ต่าง ๆ และป้ายกำกับ จำนวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จำนวนความคิดเห็นที่ได้รับการอนุมัติ หรือจำนวนที่รอการตรวจสอบ และจำนวนแสปม

ฉบับร่างอย่างเร็ว หมายถึง  เป็นการเขียนเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเข้าไปเขียนในเรื่องใหม่ ซึ่งสามารถเขียนเรื่อง โดยใส่หัวข้อเรื่อง เนื้อหา แล้วทำการบันทึกฉบับร่างไว้ แต่จะยังคงเป็นแค่ฉบับร่างเท่านั้น ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ หากเราต้องการเผยแพร่และเพิ่มเติมเนื้อหา เพิ่มรูปภาพและอื่นๆ ต้องคลิกเข้าไปที่ชื่อ หัวเรื่องของฉบับร่าง ที่แสดงโชว์อยู่ โปรแกรมก็จะนำเราเข้าไปสู่ระบบการแก้ไข “เรื่อง”

กิจกรรม เป็นการแสดงกิจกรรมที่ทำการเผยแพร่ล่าสุด 5 กิจกรรม

Your Stuff  เป็นการแสดงลิงก์ที่เกิดขึ้นกับบล็อกเมื่อมีการโพสต์ข้อมูลข่าวสาร หรือการแสดงควา่มคิดเห็นต่าง ๆ

What’s Hot  เป็นการแสดงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวง wordpress.com

****************************************